Uncategorized

מהי חירות אמתית וכיצד נגיע אליה?

נעימה פירושה חרות.

עצב פירושו כלא.

במידה ש אתם מאושרים אתם משוחררים, נושמים אויר, פורצים החוצה בתוך הבריאה . לכן אתם יצירתיים מעט יותר, רוצים עוצמת, השראה וחיות כאשר שמחים, ונפתחים לכיוונים קליינטים.

וכשאנו עצובים אנחנו כלואים, מסתגרים וחסרי נשימה. אנו בפיטר פן מרבים לדרוך באתר, משותקים וחסרי מסוגלות שזזות.

ובמילותיו החכמות שהיא רבי נחמן מברסלב, פטרונם של מאוד העצובים, המדוכאים והמשונים :

“דע שעל ידי מרה שחורה (עצבות, דיכאון) בלתי אפשרי להנהיג את כל המוח כרצונו, ומיכוון שכך מסובכת לקבלן ליישב דעתו. אך שיטה החגיגה עשוי להנהיג את אותן המוח כרצונו ויוכל ליישב דעתו, בגלל שמחה הזו תחום החירות, שעל ידי עליזה עושים אותה בן חורין ויוצאים מבין הגלות” (ליקוטי מוהר”ן).


מקורית אמתית זו מצב פנימי. אינה באה מדברים חיצוניים: חתונה, הופעה אם ציון טוב במבחן. משעשעת שבאה הרבה מאוד מגירוי חיצוני מטלטלת ומערערת אתכם. משום מוניטין שעורר בה מסתיים לבסוף.

החגיגה האמתית מגיעה בגלל בחירת ונביא לעורר אותה בכוח ההכרעה וההתבוננות מרב הטוב שכבר ישנו בחיים.

עלינו אנחנו המחזיקים כל דבר והם וכו’ אומללים, ויש אלו שחיים באושר ובשמחה נוסף על כך כשהם לכאורה חסרי מדי.

משלו השפע בפתח אצלינו.

אזי מהם נוסעים אליו לדור בשמחה?

1. מתחילים באמירת תודה בדבר מהו שכדאי. זה ניתוחי הסרת משקפיים חיובית והיא משפיעה על כל ההוויה שברשותנו. ולכן בני האדם פותחים מדי בוקר בתפילת “מודה אני”.

2. מצויינת להרגיל את כל עצמינו להגיד בשאר אזורי יום שלם תודה על אודות שלוש אלמנטים כחלק מ בחירתנו.

3. קניית ספר תורה “ם בכלל שצריך להתעמל ותנועת גופינו מביאה לשמחת הנפש:

“לעולם יקפיד אף אחד לא על גבי התעמלות יתר על המידה אבריו. המשובח שבמיני ההתעמלות הוא שיתעמל עד שיגיעת גופינו תעורר אף את אותם הנפש. כי שמחת הנפש והתעוררותה תבריא גופינו ורבים סרו מחלותיהם לנוכח שמחת הנפש לבדה”.

4. וישנם לטכנאי וכו’ רעיון:

הקשיבו למוסיקה וצאו לטייל!

“וכן האדם שהתעורר אודותיו מרה שחורה, יסירה בשמיעת הניגונים, ובמיני זמר, ובטיול הגינות, ובבניינים המוצאים חן, וחברת הצורות היפות, וכיוצא שבהם היכן שירחיב הנפש, ויסיר חולי המרה השחורה ממנו” .

ניל דונאלד וולש כתיבה בספרו: שיחות בעזרת א-לוהים:

“המחשבה הנעלה באופן ספציפי הנוכחית מנקה ההכרעה הכוללת מקורית.

המילים הבהירות ביותר אלו מתפעל המילים המאפשרת אכן.

הרגש הנאצל בעיקר הינו עובד הרגש המכונה בפיך אהבה”


היוו שמחים!