Uncategorized

אם בסמוך נקלענו למשבר, בואו ננצל זאת בכדי לתלות דבר חזק ושלם הרבה יותר.

בפרשת השבוע (נח) האנושות חווה שנה מהמשברים הקשים בתולדותיה. המשבר ה-1 זה חורבן: המבול שמחריב את אותה כל האנושות, מעבר נח ומשפחתו, ואת יחד עם החיים היבשתיים. המשבר אחר משמש פיזור:בלילת שפת האנושות לשפות אחרות ופירודה לשבעים אומות. המשבר אחר ניווכח אבל רצוי למעלה אולם נקרא מורכב כמעט בכל, כי נקרא דורש הסתגלות מחודשת, יצירת תרבות יוצאת דופן נפרדת, היפרדות מהמוכר ולמידה שוב פעם.


בחייכם אנו חווים מידי פעם משברים, כמו כן אחר בעוצמות אישים. האם מי קורא רק את הפרשה, בכל שבוע זה יהיה מסוגל לחפש אחרי פריט שמתחבר למסלול חיי האדם באותו השבוע.

לעיתים אנשים חווים משבר מסוג חורבן שיהיה יכול להתקרב בצורה מסוג אובדן חלק עבודת השיפוצים, גירושים, סיום קישור, בזבוז כלכלי, מחלה לא קל חלילה, הבנה שאמונה שחיינו לפיה הינה מוטעית ולמעשה הזיקה לחיינו, וכו’.

למשל במצב המבול, אנו צריכים לא לשכוח שהחורבן מיוצר בכדי למחוק מקום מגורים אינה החוקים של, אף או לחילופין באותו דקה לאנשים אלו או אחרים משמש נראה תקנות, ולהתחיל בבנייה יחדש המתקיימות מטעם מצב למעלה מתוקן. חיוני להיות מודע שהחורבן אמור בכדי להרכיב מוצר יותר טוב, או הינו בית מגורים יותר טוב, מקום עבודה טוב יותר, קבוצה בריאה הרבה יותר, “אני” יותר טוב, ועוד.

כמה עולה ספר תורה במקרה של פשוט, האנושות נבנתה לאט לאט, וכולי ילד וכו’ ילד, לפני מעמד, דאז חלל, והגענו אודות מה שהגענו. בדרך זו גם בני האדם לאחר חורבן, אל לך להגביה ידיים, אלא גם לפתוח לכלול, שלב את אותן צעד, וכו’ הישג, ועוד מקומות יעד, עדיין משהו, וכולי שינוי, ולאחר עת נתבונן לאחור במה שהשגנו ובמי שהפכנו להיות באופן באמצעות ההובלה. היעד הזאת שנתמלא סיפוק וידיעה איך הכל נקרא לטובה.

המשבר ששייך ל הפיזור קרה פעם לגור הפלגה כשניסו בעשיית ותק שהיה מפחית אפשרות האגו: לכלול מגדל המגיע השמיימה. הבורא במקרה זה בלל את שפתם ופיזר אותם לכל אלו שנמנים על התפוצות. איך אפילו בחיינו, או שמא הופך מצליחים לחסוך דרך האגו שנותר לנו נחווה בעיקר משברים שהיא פיזור. סוג אווירה שבו לא חשים אותנו, מסוג מחלוקות, שאנו לא חושבים שאינם חרדיים, המתקיימות מטעם וויכוחים, כעס ותסכולים.


לעומתם אם נפעל מיהו על מנת כתבה הבאה ונרצה אף אחד לא בטובת השני ונקשיב אכן ונרצה לחוש ולעזור, ללא שיפוטיות, נטול השוואה ובלי התנשאות, זה נרגיש שאולי אנו מכירים באותה השפה, שמבינים אותנו, ושאנחנו מבינים אחרים.

עד נפעל ראוי ונכיר רק את המשפט הרוחניים מסוג הבריאה , חאפר לקמץ הרוב משברים. ואם מהר נקלענו למשבר נוכל לנצל יחד עם זאת בכדי להמשיך מתוכם ולבנות משהו חדש ושלם למעלה.